සිසු සවිය පදනම | 2018 -April

2017 දෙසැම්බර් 06 අපි ගියා අනුරාධපුර තෙප්පන්කුම විදුහලේ ලමයි 79කට පොත් සහ පාසැල් උපකරන ලබාදීමට..
නැවත 2018.04.24 දිනයේ අපි එම පාසැලට ගියා දරුවන්ට දෙවන වාරය සදහා පවතින අඩුපාඩු සහා පාසැලෙ ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු පිලිබද සොයා බලන්න..

සිසු සවිය පදනම | 2018

කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ ආර්ථික අපහසුකම් ඇති දරුවන් 21 දෙනෙකු සදහා පාසැල් පොත් උපකරණ ලබා දීම

සිසු සවිය පදනම මගින් කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ ආර්ථික අපහසුකම් ඇති දරුවන් 21 දෙනෙකු සදහා අද දින ( දෙසැම්බර් 18) පාසැල් පොත් උපකරණ සහා සිසු සවිය 2018 ශිෂයත්ව ලබා දීම සිදු කෙරුනා…

© සිසු සවිය පදනම | 2018

තෙප්පන් කුලම කනිෂ්ඨ විදුහලේ ලමයි 75 දෙනෙකු සදහා නොමිලේ 2018 වර්ෂය සදහා අවශය පාසැල් පොත් උපකරණ ලබාදිම

යේ දිනයේ අනුරාධපුර අධයාපන කලාපයේ තෙප්පන් කුලම කනිෂ්ඨ විදුහලේ ලමයි 75 දෙනෙකු සදහා නොමිලේ 2018 වර්ෂය සදහා අවශය පාසැල් පොත් උපකරණ ලබාදිම (2017/12/06) සිදුකෙරුණා..

ඉතාම දුෂ්කර පාසැලක් වන අතර බෝහෝ දරුවන්ගේ දෙමාපියන් නොමැති අතර ජීවිතයේ බොහෝ අඩුපාඩු මැද මේ දරුවන්ගේ ජීවිත ගෙවෙනු ඇත..

මේ පාසැලේ දරුවන් සදහ 2018 වර්ෂයේ සිට තොරතුරු තාක්ෂන දැනුම සහ පුහුණුව, ඉංග්‍රිසි භාෂාව ඉගැන්වීමේ කටයුතු ආරම්භ කීරිමට අපි සුදානම්..

උඩියන්කුලම පාසැලේ දරුවන් සදහා 2018 සදහා අවශය පාසැල් පොත් උපකරන ලබා දීම

අනුරාධපුර කලාපයේ ඉතාම දුෂ්කර පාසැලක් වන උඩියන්කුලම පාසැලේ අධයපානය ලබන සම්පුර්ණ දරුවන් ගනන 18 දෙනෙකි..වසර හතරක් තිස්සේ කඩා වැටි තිබු මෙම පාසැල යලි පිහිටු වීම වර්ථමාන විදුහල්පතිතුමා සහ දෙමාපියන්ගේ දැඩි කැපවීම මත ආරම්භ කර ඇත..ඒ අනුව අපි මේ පාසැලේ දරුවන් සදහා 2018 සදහා අවශය පාසැල් පොත් උපකරන ලබා දීම ඊයේ දිනයේ (2017/12/06) සිදු කර අතර වීශේෂ වයාපෘතියක් සේ සලකා මේ පාසැල සංවර්ධනය කිරීමේ කටයුතු සිදු කිරිමට අප තිරනය කලා..